G-8HJF43SZDJ
Privacy
Privacy verklaring Als Wijkwerking Nieuwe Kempen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Wijkwerking Nieuwe Kempen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Nieuwe Kempen • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier  toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bewaartermijn Wijkwerking Nieuwe Kempen bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Wijkwerking Nieuwe Kempen Nieuwe Kempen 52/1 3600 Genk Jan.franssen@skynet.be of info@nieuwekempen.be Gsm : 0475/57 95 75 Wijkwerking Nieuwe Kempen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te  wijzigen.
Home Foto's wijkwerking Foto's allerlei Activiteiten Wijknieuws N.Kempen Tv Zaalversiering